Monthly Archives: May 2015

Kỳ thi QG THPT: Các hình thức xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra dự kiến hướng xử lý với những trường hợp vi phạm quy chế dự thi trong kỳ thi QG THPT 2015